Język polskiJęzyk angielskiJęzyk niemiecki

ilość: 0

Koszt całkowity: 0,00 PLN

Ars Meble

Obsługa klienta

Telefony

CZYNNY CODZIENNIE
OD 7:00 DO 22:00
+48 733 492 897

Biuro

+48 58 671 10 75
+48 58 679 33 90
PON.-PT. 8:00 - 15:00

 

Partnerzy

 

 

logo_fabryka_sypialni.jpg

 

 

Wasze Opinie

 

Logo1_175x75.jpg

Żagiel
Strona główna » Warunki zakupu
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 1. Na meble wypoczynkowe Naszej firmy udzielamy 2-letniej gwarancji.
 2. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji
 3. Okres gwarancji liczy się od daty wydania wyrobu Klientowi.
 4. Gwarancja obejmuje bezpłatna naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
 5. Nabywcy śluzy prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, jeśli ilość dokonanych napraw danego wyrobu przekroczy określona liczbę napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal następuje reklamowana wada. Dopuszczalna liczba napraw wynosi: - dla wyrobów tapicerowanych - 4 - dla wyrobów stolarskich - 3
 6. W razie dokonania: - wymiany części reklamowanego wyrobu - innej naprawy - wymiany całego wyrobu Gwarancja ulega przedłużeniu o okres dokonywania naprawy lub wymiany wyrobu lub jego części, odpowiednio do okresu gwarancji.
 7. Jeżeli kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy mebla - w szczególności, gdy odmówi wydania mebla do naprawy fabrycznej lub w zakładzie serwisowym, uważa się, iż zrezygnował z uprawnień gwarancji.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE - PROTOKÓL REKLAMACYJNY

 1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego i zgodnego z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona do protokołu przyjęcia reklamacji wraz z oryginałem dowodu zakupu (umowy) oraz karta gwarancyjna w salonie, w którym złożone zostało zamówienie, w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady, chyba , ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia przyjmujący reklamacje niezwłocznie ustali z Nabywca termin wizyty, celem dokonania oględzin reklamowanego mebla. Termin oględzin mebla ustalony będzie nie później niż 14-stego dnia od zgłoszenia reklamacji. W wypadku wad drobnych, nadających się do natychmiastowego usunięcia, przyjmujący dokona stosownej naprawy na miejscu, po dokonaniu oględzin.
 4. W terminie do 14 dni od dnia oględzin Gwarant: - wystosuje pismo nie uznające reklamacji - uzna zgłoszona reklamacje, ustalając termin, w którym meble zostaną zabrane i zostanie dokonana naprawa
 5. Gwarant zastrzega, ze termin naprawy uzależniony jest od miejsca zamieszkania Nabywcy i może zostać przedłużony po pisemnym uzgodnieniu z Nabywca .
 6. Niezbędne koszty transportu wadliwego wyrobu ponosi Gwarant. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami transportu i naprawy ponosi Nabywca

WYLACZENIA Z GWARANCJI

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach :
  • - użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C
  • - użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%
  • - zalania mebla woda lub inna cieczą
  • - użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem
  • - zabrudzeń wyrobów
  • - stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji
  • - stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione
  • - szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta
  • - szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów, np. podczas przeprowadzki. Przez niewłaściwe przewożenie należy rozumieć nie zachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przewożonych elementów
  • - uszkodzeń mechanicznych
 2. Za wadę nie zostaną uznane :
  • - właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału
  • - dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów drewna. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych
  • - widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej

 

 

Informacje o firmie

Dleczego łoża drewniane

Warunki zakupu

Jak kupić

Pomoc